Fisioterapia uroginecologica

Prolapso uterino, prolapso rectal, prolapso vaginal, dismenorrea, dispareunia, episiotomia, estreñimiento, post parto